Värska Vallavalitsus võtab vastu alates 1. märtsist taotlusi miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetamiseks

Toetuse välja andmisel lähtutakse Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrusest nr 5 Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord. Toetuse objektiks on teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand" kehtestatud aladel tegevused, mille eesmärgiks on miljööväärtuslike alade säilitamine, taastamine ja arendamine.
Värska valla miljööväärtuslikud alad on:

 • Podmotsa küla,
 • Popovitsa küla,
 • Põhjalaagri ala,
 • Õrsava küla,
 • Verhulitsa küla,
 • Korela küla,
 • Laane talu Kolossova külas,
 • Saabolda küla,
 • Rääptsova küla,
 • Kolodavitsa küla,
 • Väike-Nedsaja küla,
 • Vedernika küla.

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus koos ehitise või ehitise osa õiguspärast valdamist tõendava dokumendi ning ülesmõõtmisjoonis(ed), foto(d) või ehitusprojekt, kui teostatavad tööd seda ehitusseadusest tulenevalt nõuavad.
Värska valla kodulehel ja vallavalitsuses on kättesaadavad toetuse taotlemise kord ja avalduse vorm.
Taotlusi saab esitada kuni 1. aprillini 2015, kell 10.00.
Taotlused esitada aadressil: Värska Vallavalitsus, Pikk 12, Värska, 64001, Põlvamaa või e-posti teel: vald@verska.ee
 
Lisainfo: Ulvi Oper, tel 5786 9861, e-post: ulvi@verska.ee