Noored Setomaale toetusskeem

Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

 

Noored Setomaale toetusskeemi 2015. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2016.

 

Toetusskeemi aluseks on riigihalduse ministri 15.10.2015 käskkirjaga nr 153, kinnitatud ""Noored Setomaale" toetusskeemi tingimused ja kord 2015. aastal" (edaspidi: kord).

 

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. 

Toetusskeemi vahendeid on kokku 80 tuhat eurot, millest 40 tuhat on riigi panus Setomaa arengu programmi vahenditest ja 40 tuhat Setomaa valdade panus. Toetusvahendid jagunevad valdade vahel võrdselt, igas vallas on toetusteks 20 tuhat eurot.

 

Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline panus (omafinantseering) on 33,33% või rohkem taotluse eelarve abikõlblikest kuludest.

 

Nõuded taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale on korra punktis 5.

 

Värska vallas on:

  • Maksimaalne toetus ühele projektile 6670 eurot.
  • Taotlusega seotud info ja nõustamine: Ulvi Oper, ulvi@verska.ee, 5786 9861
  • Taotlused esitada e-postiga aadressile vald@verska.ee või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlvamaa
  • Kõikide Setomaa valdade maksimaalse toetusmäära ja kontaktide info on olemas veebilehel  www.setomaa.ee.

 

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. veebruaril 2016.

 

Värska vallas hindab nõuetele vastavaid taotlusi viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:

1) Lauri Saar;

2) Raivo Kunst;

3) Ülo Kõivo;

4) Raul Kudre;

5) Erika Joonas.

 

Toetusskeemi vormid on üleval Värska valla kodulehel.

 

Ülejäänud nõutavate dokumentide kohta vt korra punkti 10.4.