Maalekutsumise nõuanded lähtuvalt Missomaa algatuse “Tule maale!” kogemustest (2013-2015) Juhised initsiatiivikale MTÜ-le

 

TEGEVUSED ENNE ALGUST

 

Kohalik kogukond

 

Põhiline märk sellest, et piirkonna demograafiline olukord halveneb, avaldub läbi oluliste teenuste kadumise, valla tulumaksulaekumise vähenemise ja arendustegevuse vaibumise. See kõik avaldab otsesel määral mõju kohalike elanike elukvaliteedile. Tihti ei oska inimesed leida seoseid, miks enam pole pangaautomaati ning miks juuksurit, hambaarsti või pottseppa suurest linnast otsima peab. Avalik arutelu aitab kogukonnal paremini mõista, mis on halvenenud olukorra tegelikud põhjused ning kuidas inimeste liikumist ootuspärases suunas mõjutada.

Edutegurid

Ole valmis ootamatusteks

 • Leia meetod kogukonna unest raputamiseks, näita veenvalt rahvaarvu muutusi ning sellest tulenevat
 • Võimalda juurdepääs Missomaa kogemustele - nemad õppisid ise, võtta polnud kellegi eeskuju
 • Leia koos kogukonnaga piirkonna tugevused, mille poolest eristutakse
 • Aita koostada kogukonna “äriplaan”, millesse maaletulijaid soovitakse kaasata
 • Aita saavutada piirkonnale oma näo ja turundusplaani kokkulepe
 • Uuri inimeste meelsust ja kuula ära nende arvamused
 • Sõida koos külavanemate/aktivistidega Maale Elama messile, et kogeda reaalsust
 • Sõlmi kogukonnakokkulepe, kus kirjas, millist tegutsemis- ja arengusuunda ühiselt pooldatakse – MILLINE ON PIIRKONNA SÕNUM MAALETULIJATELE
 • Otsi positiivsed näited elukohtade erinevatest kasutusseandmise viisidest, julgustamaks kohalikke varaomanikke müüma, rentima või kasutusse andma  
 • Kohalikud on passiivsed
 • Ilmnevad hirmud, mida tuleb maandada
  • mis saab, kui tulijad ei ole head inimesed
  • tulijad on konkurendid kohalikul tööjõuturul
  • Maaletulijaid aidatakse kohalike arvelt

 

 

Kohalik omavalitsus

 

Vallas, kus väljarände tõttu on drastiliselt vähenenud tulumaksulaekumine, on tavapäraselt pandud palju ülesandeid ühele vallavalitsuse töötajale. Sellises olukorras on naiivne eeldada, et ollakse võimelised/huvitatud põhikohustustele lisaks teostama lisatöid. Sellises olukorras tuleks kaasata MTÜ-d, ettevõtjad ja külavanemad, et kodanikualgatuse korras teha selgitustööd ja otsida üheskoos parimaid lahendusi. Tegevus peab olema poliitikavaba, vältimaks asjatuid erimeelsusi, et saaks keskenduda reaalsete probleemide lahendamisele, välistades üksteisele ärategemise.

Edutegurid

Ole valmis ootamatusteks

 • Jõua probleemiga volinike ja volikogu tasandile ning kaasa vallavalitsuse liikmed kodanikualgatuse korras tegutsema
 • Saavuta hea klapp ja mõttetugi vallatöötajatega
 • Saavuta piirkonna osalemine iga-aastasel Maale Elama messil
 • Saavuta valla tegevuskavas/eelarves selged ja eristatavad tugitegevused
 • Passiivsus
 • Teineteise vääritimõistmine
 • Poliitilised mängud valimiseelsel ja/või  -järgsel ajal

 

Kohalikud ettevõtted

 

Kõige esimesena puudutab väljaränne kohalikke ettevõtjaid, sest piirkonnast pole enam võtta töötajaid, need tuleb palgata mujalt või loobuda arengust. Tavatingimustes hindab ettevõtja vaid töölise kvalifikatsiooni, arvestamata elukohta, panust kohaliku elu edendamisse jmt. Seetõttu on lihtsaim viis leida tööjõud vaid erialase sobivuse põhjal. Selline lähenemine tähendab tulumaksu laekumise vähenemist vallas, kuna töötajad on pärit teistest piirkondadest.Seega on väga oluline kaasata kohalikke ettevõtjad, et saaks reaalse pildi ettevõtjate vajadustest ja selle ning vastavalt ettevõtete tellimusele efektiivsemalt planeerida inimeste piirkonda (tagasi)kutsumist

Edutegurid

Ole valmis ootamatusteks

 • Paku ettevõtjatele tööliste otsimise teenust neile vastuvõetaval moel, suurendamata nende panust protsessi
 • Loo usalduslik suhe ettevõtete kui potentsiaalsete tööpakkujate ja tööjõu vajajatega
 • Arutlege koos, mida keegi saaks teha kõrgemapalgaliste töökohtade tekkeks piirkonnas
 • Vastastikuse abistamise/koostöö lepe võib ajapikku ununeda

UUTE PEREDE OOTUS REKLAAMI VÄLJA ALLES SIIS, KUI  ON OLEMAS KOGUKONNAKOKKULEPE KÕIGI EELPOOLNIMETATUD OSAPOOLTE VAHEL