Strateegia

MTÜ TULE MAALE ARENGUSTRATEEGIA
2013 – 2020
 
Sisukord
 
I Organisatsiooni lähteolukord        
II Olukorra analüüs        
1.        SWOT analüüs        
III Organisatsiooni missioon, visioon ja väärtused        
1.        Missioon        
2.        Visioon        
3.        Väärtused        
IV Ühingu strateegilised eesmärgid ja nende indikaatorid        
V Tegevuskava ja eelarve koostamine        
VI Kommunikatsiooni korraldamine        
VII Strateegia hindamine ja täiendamine        
 
 
I Organisatsiooni lähteolukord
 
MTÜ Tule Maale (edaspidi ühing) on asutatud 19.09.2012 kolme inimese (Tiit Niilo; Paul Nurme ja Urmas Peegel) poolt eesmärgiga anda oma panus maaelu propageerimisel ja aidata taasasustada tühjenevat maapiirkonda luues maaelust huvitatud inimestele tingimused maale elama asumiseks.
 
Ühingu põhikirjalised eesmärgid on:
Tagada Missomaa jätkusuutlik areng ja elukeskkond, mille saavutamiseks ühing:
1.2.1 algatab, toetab ja viib läbi kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte, arendusplaane, programme ja üritusi ning otsib neile rahastamisvõimalusi;
1.2.2 teostab piirkonna arendustegevust ühingu tegevuse kaudu
1.2.3 osaleb riiklikes, mitteriiklikes ja rahvusvahelistes programmides
1.2.4 korraldab teabepäevi, koolitusi ja muid eesmärgini viivaid üritusi
1.2.5 kajastab oma tegevust massimeedias ja internetis
1.2.6 jagab maaelu arendamise kogemust
1.2.7. korraldab tuluõhtuid ja korjandusi oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks)
 
Ühingut juhib kuni kolme liikmeline juhatus. Ühingu käivitamise etapis töötab ühingus korraldava meeskonnana palgaliselt kaks töötajat ning edaspidi vähemalt üks palgaline. Ühingu baasilt rajatakse käivitamise etapis sotsiaalne ettevõte mis tagab ühingu majandusliku iseseisvuse minimaalselt alates kuuendast tegutsemisaastast.
 
Ühingu liikmeteks oodatakse kõiki inimesi kes on valmis võtma rolli ja vastutust ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel.
Ühingu strateegilisteks tegevusteks on:

 • Maaelu propageerimine
 • Missomaa elanike arvu kasvatamine
 • Maaelust huvitatud inimeste maale aitamine (nõustamine, elu- ja töökoha leidmisel abistamine jne)
 • Missomaa elukeskkonna kujundamine ihaldusväärseks
 • Missomaa ettevõtluskeskkonna kujundamine ettevõtlikele inimestele ihaldusväärseks

 
Ühing suhtleb oma eesmärkide elluviimisel aktiivselt kohaliku kogukonna, maaelu huviliste, kolmanda sektori organisatsioonide, ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja riigiga kõikide tänapäevaste kommunikatsioonivahendite kaudu andmaks huvilistele infot ning oma tegevusele ja missioonile kõlapinda.
 
Ühingu rahastamine toimub:

 • Organisatsiooni käivitamise etapis (kuni 5 aastat ehk 2012-2016) riiklike ja Euroopa toetusmeetmete abil
 • Annetuste abil
 • Peale käivitamise etappi sotsiaalsest ettevõtlusest teenitud vahendite abil (osaliselt alates teisest tegutsemisaastast suurendades järk-järguliselt omavahendeid)

 
II Olukorra analüüs
 

 1. SWOT analüüs

Ühingu sisemisteks tugevusteks on:

 • Inimesed / eestvedajad / vabatahtlikud
 • Tugevad koostööpartnerid kohalike tegutsevate ettevõtete näol
 • Populaarne tegevusvaldkond / palju huvilisi
 • Olemasolev ajalugu ja kogemused
 • Personaalsed kogemused, oskused ja teadmised
 • Toimiva internetiportaali olemasolu

Ühingu sisemisteks nõrkusteks on:

 • Eestvedajate vähesus
 • Rahaline ressurss (käibevahendite puudus ja pankade poolne mitte toetamine)
 • Kvalifitseeritud tööjõu puudus ettevõtete arenemiseks ja uute tekkeks
 • Suured transpordikulud oma asukohast tulenevalt
 • Vähene koostöövalmidus sektorite vahel
 • Negatiivsed tulemused

Ühingu välisteks võimalusteks on:

 • Riiklikud ja EL toetusmehhanismid
 • Üleriigilised ühingud ja arenguprogrammid (SEV; SEIKU; Heateo SA jne)
 • Asukoht (Riia-Pihkva mnt, EL idapiir)
 • Madal ettevõtluskonkurents
 • Tühjad piirkonnad
 • Tühjad talud
 • Kasutamata loodusressursid
 • Kasutamata ärikinnisvara
 • Meedia huvi valdkonna vastu
 • Eriliste võimalustega kool
 • Vabad lasteaiakohad

Ühingu välisteks ohtudeks on:

 • Kohalik poliitiline olukord (KOV vastumeelsus ja vastutöö)
 • Rahvastiku vähenemine muudest faktoritest tulenevalt
 • Riiklik regionaalpoliitika - MAK riikliku suuna muutumine maapiirkonda mittesoosivaks
 • Omanikud ei müü tühjalt seisvat kinnisvara

 
 
III Organisatsiooni missioon, visioon ja väärtused
 

 1. Missioon

 
MTÜ Tule Maale on maaelu ja –ettevõtlust propageeriv ja huvilisi maale aitav organisatsioon muutmaks ühiskonnas maaelu hääbumise trendi.
 

 1. Visioon

 
Missomaa on kasvava elanikkonna ja ettevõtlusaktiivsusega piirkond Eestis kus elanike asustustihedus on 6 inimest ruutkilomeetri kohta ning keskmine palk on kõrgem Eesti keskmisest palgast aastaks 2020.
 

 1. Väärtused

 
Meie väärtustame:

 • Enesetäiendamist ehk elukestvat õpet
 • Arvestame teistega väljakutsetele lahendusi otsides.
 • Oleme üksteise suhtes usaldavad ning mitte arusaadavate situatsioonide tekkimisel anname parima, et asjase selgust tuua.
 • Pereelu on püha ja puutumatu
 • Oleme ausad teiste ja iseenda suhtes
 • Väljendume arusaadavalt oodatavate tulemuste suhtes ja  oleme tulemuslikud
 • Aitame teineteist hädas
 • Oleme meeskond
 • Jagame infot
 • Kuulame teineteist
 • Austame teineteise vaba aega
 • Tunnustame loovust ja kastist välja mõtlemist
 • Kriitika on lahendusi pakkuv
 • Austame ja hindame maaelu
 • Hoiame ja peame lugu loodusest ja hoiame elukeskkonda puhtana.
 • Austame ja toetame iseseisvat ja tugevat Eestit
 • Väärtustame inimesi ja iga inimese panust ühiste eesmärkide toetamisel.

 
 
 
 
IV Ühingu strateegilised eesmärgid ja nende indikaatorid
 

 • Elu säilitamine Missomaal – MEIE ENDA KODUS
 • Indikaator 1: Missomaa elanike arv kasvab minimaalselt 1% aastas (10.09.2012 oli elanike arv 700)
 • Indikaator 2: Misso põhikoolis õpib stabiilselt 70 õpilast aastast 2020
 • Majanduslikule edule suunatud maaelu võrgustiku loomine ja tööshoidmine
 • Indikaator 1: Aastal 2014 on loodud maaelu võrgustik (väiketootjate/ettevõtjate ühine turundamiskeskkond) Missomaale mis väljendub kirjalikus kokkuleppes
 • Indikaator 2: Lisandub vähemalt 2 vajaliku teenuse pakkujat aastas
 • Indikaator 3: Sünnib vähemalt üks reaalselt toimiv võrgustikusisene koostöökokkulepe aastas
 • Indikaator 4: Missomaa keskmine palk läheneb igal aastal Eesti keskmisele palgale ning ületab Eesti keskmise palga aastal 2020
 • Töökohtade täitmine kohapealsest nõudlusest ja arenguvajadustest tulenevalt
 • Indikaator 1: Aidatakse leida minimaalselt 5 ettevõtja ootustele vastavat töötajat aastas
 • Indikaator 2: Kasvav keskmine palk ja tulumaksu laekumine – 5% aastas
 • Ettevõtlike, ise hakkama saavate perede ümberasumise toetamine
 • Indikaator 1: Luuakse 10 töökohta aastas
 • Indikaator 2: Missomaale elama asuvad pered on oma vahenditega rekonstrueerinud/ehitanud 2 talu/elamut aastas
 • Teenida ise vahendeid oma organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks
 • Indikaator 1: Aastal 2014 käivitatakse sotsiaalne ettevõte MTÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmise finantseerimiseks
 • Indikaator 2: 01.07.2015 alates teenib MTÜ ise ühe töötaja palga töötaja ülalpidamiseks
 • Indikaator 3: MTÜ suudab alates aastast 2015 omavahenditega rekonstrueerida ühe talu aastas elamiskõlblikuks
 • Kutsuda tulemuslikult Misso siinsete juurtega inimesi / peresid
 • Indikaator 1: Missomaale naaseb üks siinsete juurtega leibkond aastas
 • Indikaator 2: Elu saab 1 suitsuta talu
 • Missomaal töötavad inimesed elavad kohapeal
 • Indikaator 1: Maksumaksjate arvu pidev kasv – 5% aastas
 • Indikaator 2: Nende perede lastena lisandub Misso lasteaed-kooli 7 last aastas
 • Indikaator 3: Luhamaa piiripunktiga seotud töötajatest 50% on Missomaa elanikud aastaks 2020
 • Olla tuntud ja kõrge mainega
 • Indikaator 1: Meediakajastuste arv – minimaalselt 12 korda aastas
 • Indikaator 2: Kirjalikus meedias on Missomaad eeskujuks toodud vähemalt neljal korral aastas
 • Olla pilootpiirkonnaks Eestis maaelu elavdamise valdkonnas
 • Indikaator 1: Esinemiste arv (kutsed oma kogemust jagama) – minimaalselt 4 korda aastas
 • Indikaator 2: MTÜ poolt loodud sotsiaalne ettevõte on positiivseks näiteks teistele maapiirkondadele Eestis ning on oma kogemusi jaganud vähemalt neljale maakogukonnale aastas

 
V Tegevuskava ja eelarve koostamine
 
MTÜ strateegiliste eesmärkide elluviimiseks koostatakse MTÜ arengukava ja arengukava tegevuskava ning seda toetav eelarve strateegia ja iga-aastane eelarve.
Arengukava koos tegevuskava ning eelarve strateegia vaadatakse üle igal aastal hiljemalt 10.septembriks eesmärgiga teha vajadusel parandusettepanekuid kohaliku omavalitsuse arengukavasse ning eelarve strateegiasse.
 
VI Kommunikatsiooni korraldamine
 
Kommunikatsiooni korraldab MTÜ-s tegevjuhtkond üldkoosoleku poolt heaks kiidetud vormis ja viisil.
MTÜ strateegiline eesmärk kommunikatsiooni valdkonnas on olla hea mainega ja nähtav üle Eesti kasutades ära kõiki tänapäevaseid kommunikatsiooni vahendeid.
 
VII Strateegia hindamine ja täiendamine
 
Strateegia elluviimist hinnatakse iga-aastaselt lähtuvalt strateegiliste eesmärkide indikaatoritest. Tulemuste hindamisperiood on september kuni august.
Hindamistulemused on aluseks järgmise tegevusaasta tegevuste planeerimisel nii MTÜ kui kohaliku omavalitsuse tasandil parandusettepanekutena ning järgmise aasta eelarve koostamisel. Samuti on strateegia hindamistulemused aluseks strateegia väikesemahuliseks muutmiseks.
Strateegia vaadatakse põhjalikult üle kui üldkoosolek seda otsustab kuid mitte hiljem kui 2019.a 1.septembriks.
Põhjalikuks strateegia muutmiseks moodustab üldkoosolek eraldi töörühma.