Mittetulundusühingu „TULE MAALE“ põhikiri (MTÜ Tule Maale)

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) „Tule Maale“ on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Kärinä küla, Misso vald, Võrumaa 65041
1.2 Ühingu eesmärgiks on tagada Missomaa jätkusuutlik areng ja elukeskkond, mille saavutamiseks ühing:
1.2.1 algatab, toetab ja viib läbi kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte, arendusplaane, programme ja üritusi ning otsib neile rahastamisvõimalusi;
1.2.2 teostab piirkonna arendustegevust ühingu tegevuse kaudu
1.2.3 osaleb riiklikes, mitteriiklikes ja rahvusvahelistes programmides
1.2.4 korraldab teabepäevi, koolitusi ja muid eesmärgini viivaid üritusi
1.2.5 kajastab oma tegevust massimeedias ja internetis
1.2.6 jagab maaelu arendamise kogemust
1.2.7. korraldab tuluõhtuid ja korjandusi oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks)

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaks määratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline vähemalt poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.