Eetikakoodeks

1. Järgime oma missiooni täitmisel põhikirjast ja organisatsiooni toimimisstandardeist.

2.Väljendame ja esindame inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasame inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Väärtustame oma liikmeid, kogukonna liikmeid, kindlustame ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiame ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, väldime väärtegusid ja vastutame oma tegude eest, reageerime väärtegudele.

4. Peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustame kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutame saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Ilmutame kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.

9. Ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Kasutame loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Lähtume nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidume topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Anname oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Peame oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Avalikustame oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Hoiame informatsiooni Tule Maale MTÜ missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta avalikuna ja arusaadavana.

16. Suhtleme avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Oleme avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Oleme oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatud ning hoidume sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotaksime oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. Tule Maale MTÜs tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Austame teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. Tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.